ระบบบริหารข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (ม.ก.ส.)

          ระบบข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เป็นระบบข้อมูลที่พัฒนาขึ้นรองรับการพัฒนาองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติหรือองค์ประกอบของการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเชิงนโยบาย การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และการผลักดันการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกชนเผ่าพื้นเมืองในระดับชุมชนและท้องถิ่น

Read More

ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมือง มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู เป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเชียงราย

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ-อึมปี้ ชนเผ่าพื้นเมืองที่มีตำนานเล่าขานสืบสานเทวดา

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ ผู้สั่งสมภูมิปัญญาการจัดการป่าและความหลากหลาย

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ ผู้มีถิ่นกำเนิดในแถบเทือกเขาบรรทัด

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองอูรักลาโว้ย มีการเรียนรู้อย่างรอบรู้ ต่อสังคมภายนอกและภายใน

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกน สิงทะเล ไทยใหม่ มอแกน

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกลน ฐานความผูกมั่น ยึดมั่นในคุณค่าแห่งทะเล

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองญัฮกุร ผู้บุกเบิกตั้งถิ่นฐานเทือกเขาพังเหย

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองชอง ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศติดกับประเทศกัมพูชา

Read More

ชนเผ่าพื้นเมืองแสก ผู้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมถิ่นอีสาน

Read More

Facebook Fanpage ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่นี่

Read More